جستجو
3 اقلام در گرید 4 اقلام در گرید لیست

شربت فروکتوز F55

این محصول نیز همانند شربت گلوکز، از نشاسته ذرت به دست می آید و به علت شیرینی زیاد و فواید گوناگوناز نظر خواص طعم محصولات، می تواند بهترین جایگزین شکر باشد.

خوراک گلوتن(یم)

پوسته غنی شده با گلوتن مایع